Home

Welkom op de website van de Stichting AK Holding Golf- & Countryclub Liemeer. Op deze site vindt u informatie over certificaten uitgegeven door de Stichting en over obligaties uitgegeven door Holding Golf- & Countryclub Liemeer B.V.

Deze informatie is met name van belang voor degenen die:

  • overwegen een certificaat te kopen;
  • hun certifcaat willen verkopen;
  • erfgenaam zijn van een certificaathouder;
  • obligatiehouder zijn;
  • overwegen een of meer obligaties te kopen of verkopen;
  • erfgenaam zijn van een obligatiehouder.

Voor informatie over de vereniging Golf- & Countryclub Liemeer of de baan ga naar: www.golfclubliemeer.nl.  Wilt u lid worden van de vereniging, ga dan naar deze pagina.

De Stichting en het golfcomplex

DE STICHTING BINNEN DE STRUCTUUR VAN HET GOLFCOMPLEX

Het golfcomplex Liemeer kent twee bestuurlijke organisaties. Aan de ene kant vinden we de leden, georganiseerd in de vereniging: Golf- en Countryclub Liemeer. Aan de andere kant staan de Holding en de exploitatie-B.V. die samen alle grond en gebouwen bezitten, onderhouden en exploiteren. Deze twee B.V.’s op hun beurt worden gehouden en bestuurd door een stichting.

De golfbaan en het clubhuis zijn eigendom van Holding Golf- & Countryclub Liemeer B.V. (“Holding”). De dochtermaatschappij van Holding, Golf- & Countryclub Liemeer B.V. (“exploitatie-BV”) is de exploitant van de baan. Zij voert het beheer, laat de baan onderhouden en verpacht het clubhuis aan de Heeren van Liemeer. De manager, het administratieve personeel en de caddiemasters zijn in dienst bij de BV. Hun namen en contactgegevens vind je op de website www.golfclubliemeer.nl onder “Vereniging”.

De aandelen van Holding zijn in handen van Stichting AK Holding Golf- & Countryclub Liemeer B.V. (“de Stichting”). Voor elk aandeel A in de Holding heeft zij een certificaat A uitgegeven. Certificaten A zijn in handen van C-leden. Het C-lidmaatschap is verplicht gekoppeld aan het bezit van een certificaat A. C-leden hebben dus de economische eigendom van het golfcomplex, via hun certificaten A van aandeel in de Holding. De juridische eigendom van het golfcomplex, de zeggenschap erover, rust bij de Stichting.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen. Drie bestuurders worden benoemd door de vergadering van certificaathouders. De vierde bestuurder is de voorzitter van het verenigingsbestuur. De vijfde is een bestuurslid van de vereniging, bij voorkeur de penningmeester, die door het verenigingsbestuur wordt aangewezen als bestuurder van de stichting, voor de duur van zijn bestuurslidmaatschap bij de vereniging.

Uit de samenstelling van het Stichtingsbestuur blijkt wel dat de vereniging en de stichting samen voor één belangrijke taak staan: het faciliteren van de golfsport door de leden en de gasten van de vereniging op het golfcomplex Liemeer, dat wordt beheerd door de stichting. 

Samenstelling bestuur
Jan Willem Eggink, voorzitter, thema: beleid. Leiding geven aan het bestuur, relatie vereniging/baangebruik, bedrijfsleden.
Tel: 06 25 63 37 65 / voorzitterstichting@golfclubliemeer.nl

Jos Beerepoot, penningmeester, thema: financieel. Verslaglegging, betalingsverkeer, relaties met bank, obligatiehouders en accountant.
Tel: 06 22 93 35 06 / penningmeesterstichting@golfclubliemeer.nl 

Hans Broekmeulensecretaris, Thema’s: juridisch, contracten, administratie van processen, certificaten en certificaathouders.
Tel: 06 21 24 38 77 / stichting@golfclubliemeer.nl

John Westerbrink, bestuurder D, Thema’s: manager en personeel, golfschool.
Tel: 06 51 54 19 76 / voorzitter@golfclubliemeer.nl

René de Vink, bestuurder E, Thema’s: manager en personeel, certificaathouders, verslaglegging.
Tel: 06 24 73 24 25 / penningmeester@golfclubliemeer.nl

Procedure Verkoop certificaten A

Wanneer speelt het?

Bij beëindiging van het C-lidmaatschap van de vereniging Golf- en Countryclub Liemeer voldoet een certificaathouder A niet langer aan het kwalitatieve vereiste voor het zijn van certificaathouder A. Vanaf dat moment is de certificaathouder A niet langer stemgerechtigd in de vergadering van certificaathouders en dient hij zijn certificaat A te koop aan te bieden.

De verkoop van het certificaat A geschiedt door de certificaathouder zelf; de Stichting kan daarbij tot op zekere hoogte behulpzaam zijn. Ook is de Stichting daarbij partij want zonder medewerking van de stichting kan overdracht van certificaten niet plaatsvinden.

Een certificaat A verkopen kan op twee manieren: onderhands of via onze “Lijst van aangeboden certificaten A”.

De onderhandse verkoop

De verkopende certificaathouder A kan zijn certificaat onderhands verkopen. Voor overdracht van een certificaat A is wel toestemming van het bestuur van de Stichting nodig (artikel 7, Administratievoorwaarden).

De koper moet lid worden, of al zijn, van Golf- & Countryclub Liemeer (de “Vereniging”). Dit betekent dat de koper dus ook door het bestuur van de Vereniging als lid moet worden geaccepteerd.

Het bestuur van de Stichting zal alleen toestemming voor de overdracht verlenen als koper en verkoper aan al hun financiële verplichtingen jegens de Vereniging, de Stichting, de Holding en de exploitant van de baan hebben voldaan. Koper en verkoper bepalen zelf de prijs waarvoor verkocht wordt. Ook de betaling van de koopprijs regelen koper en verkoper zelf.

Lijst van aangeboden certificaten A

Wij vragen alle certificaathouders A die geen C-lid van de Vereniging meer zijn het online-formulier “Melding vraagprijs certificaat Liemeer” in te vullen en te versturen. In dat formulier geeft u, ter identificatie, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook wordt u naar uw certificaatnummer gevraagd. Daarnaast biedt het formulier ruimte om uw vraagprijs op te geven. De vraagprijs graag afronden op gehele vijf- of tientallen Euro.

U vindt het formulier “Melding vraagprijs certificaat Liemeer” hier.

Wordt geen vraagprijs opgegeven, dan nemen wij een vraagprijs aan gelijk aan de hoogste van alle ons bekende vraagprijzen.

Ten slotte kunt u al of niet een ingangs- en/of afloopdatum voor de geldigheid van de vraagprijs opgeven. Wordt een dergelijke datum opgegeven, dan wordt buiten de opgegeven geldigheidsperiode een vraagprijs aangenomen volgens de hiervoor bedoelde methode.

U kunt het formulier meerdere keren indienen, om de vraagprijs of, bijvoorbeeld, uw e-mailadres te actualiseren.

De gegevens van ingezonden formulieren “Melding vraagprijs certificaat Liemeer” worden bijgehouden in onze “Lijst van aangeboden certificaten A” (“de Lijst”). In deze lijst wordt ook de datum genoteerd waarop het C-lidmaatschap van de betreffende certificaathouder / ex-lid eindigde (de anciënniteit).

De Lijst wordt gesorteerd op vraagprijs. Een lagere vraagprijs staat hoger op de lijst.

Verder wordt de Lijst gesorteerd op anciënniteit: bij gelijke vraagprijzen wordt gesorteerd op anciënniteit: de certificaathouder A die langer ex-lid is, staat hoger binnen een groep met gelijke vraagprijzen.

De top-20 van de Lijst, met de laagste vraagprijzen en de corresponderende certificaatnummers, publiceren wij op deze website, onder “Een certificaat A kopen”.

Potentiële kopers kunnen uit deze top-20 lijst een vraagprijs en het bijbehorende certificaatnummer kiezen en melden zich daarmee, ook via een standaard formulier, bij de ledenadministratie. Daarna worden koper en verkoper met elkaar in contact gebracht.

Als de potentiële koper een prijs kiest waarvan er meer zijn, en die dus op anciënniteit zijn gesorteerd, zal hij in contact worden gebracht met de certificaathouder A met de hoogste anciënniteit binnen die prijsgroep.

Overdracht

Als koper en verkoper het eens zijn, vullen zij het door de Stichting ter beschikking gestelde document “Akte van Overdracht” in. Dit document kan worden gedownload van de website www.golfliemeer.nl en is ook bij de ledenadministratie verkrijgbaar. Nadat alle informatie is ingevuld en koper en verkoper een kopie van een geldig identiteitsbewijs hebben bijgesloten zenden zij dit aan de Stichting. Bij voorkeur een goed leesbaar gescande versie per email (ledenadministratie@golfclubliemeer.nl) maar eventueel drie kopieën van het formulier en één kopie van beide identiteitsbewijzen per post (adres: Golfpad 1, 2441 EW Nieuwveen). Het formulier moet volledig ingevuld zijn en rechtsgeldig ondertekend. Incomplete formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Na ontvangst van de Akte van Overdracht controleert de Stichting of koper en verkoper aan hun betalingsverplichtingen jegens de Vereniging en de Stichting, hebben voldaan. Is dit het geval en is de koper lid (geworden) van de Vereniging, dan zal de Stichting de Akte van Overdracht mede tekenen en daarmee de overdracht voltooien. De Stichting tekent de overdracht in het register van certificaathouders aan en noteert de koper als nieuwe certificaathouder. Indien verkoper niet weet welk certificaatnummer hij houdt kan dit worden opgevraagd bij het secretariaat van de Stichting: ledenadministratie@golfclubliemeer.nl.

De Stichting stuurt aan koper en verkoper een kopie van de door de Stichting erkende overdracht, dat tevens als bewijs van eigendom geldt voor de nieuwe certificaathouder.

Overig

Het bestuur van de Stichting is bevoegd deze regeling aan te passen. Van belangrijke aanpassingen zullen alle certificaathouders per email op de hoogte worden gesteld.

Het is belangrijk dat certificaathouders, ook als zij geen lid meer zijn van de Vereniging, wijziging in hun contactgegevens, zoals (email)adres en telefoonnummer, doorgeven aan de ledenadministratie, zodat de Stichting hen kan bereiken als er belangstelling is voor het certificaat, om uitnodigingen voor de vergadering van certificaathouders te kunnen sturen en hen te kunnen informeren indien de procedure wordt gewijzigd.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen? Stuur dan een e-mail aan: ledenadministratie@golfclubliemeer.nl

(laatste wijziging: 29-07-2021)

Een certificaat A kopen

Een certificaat A kopen uitgegeven door de Stichting AK Holding Golf- & Countryclub Liemeer (“de Stichting”)?

Golf- & Countryclub Liemeer bestaat uit twee samenhangende componenten: de vereniging Golf- & Countryclub Liemeer (“de Vereniging”) en daarnaast de Stichting (met Holding en BV) als exploitant van de baan. U wilt lid worden van de vereniging. U heeft de keus om wel of geen certificaat A, uitgegeven door de Stichting AK Holding Golf- & Countryclub Liemeer, te verwerven. Als u een certificaat A koopt is de verenigingscontributie lager en wordt u mede-economisch eigenaar van het golfcomplex.

Voor een uitgebreide uitleg over de plaats van de Stichting binnen het golfcomplex Liemeer kijkt u onder “De Stichting en het golfcomplex” op deze website.

Wat is een certificaat en welke voordelen zijn er aan verbonden?

De golfbanen en het clubhuis van golfclub Liemeer zijn eigendom van de vennootschap Holding Golf- & Countryclub Liemeer B.V. (“Holding”) en worden geëxploiteerd door Golf- & Countryclub Liemeer B.V., een dochter van de Holding. De Stichting is bestuurder van de Holding en houdt ook alle aandelen A van de Holding.

Voor elk aandeel A van de Holding heeft de Stichting een certificaat A uitgegeven.

Certificering van een aandeel is een manier om de aan dat aandeel verbonden rechten te splitsen en aan verschillende personen toe te kennen. In het geval van Liemeer zijn alle aandelen A in de Holding eigendom van de Stichting; zij oefent de stemrechten op de aandelen A uit. Zij heeft het dus voor het zeggen in de vergadering van aandeelhouders A in de Holding.

De rechten van certificaathouders A worden geregeerd door de  Administratievoorwaarden van de Stichting die u op deze website vindt.

De belangrijkste rechten die aan de certificaten A zijn verbonden zijn het recht op doorbetaling van dividend en elke andere uitkering die de Holding op aandelen A aan de Stichting uitkeert.

Om de machtsverhouding in de Stichting enigszins in evenwicht te houden, heeft de Stichting een “Vergadering van certificaathouders A”. Elke certificaathouder A die ook C-lid van de vereniging is, heeft stemrecht in deze vergadering.

Voorbeelden van de taken en bevoegdheden van de vergadering van certificaathouders:

  • zij benoemt en ontslaat de stichtingsbestuurders A, B en C;
  • zij dient goedkeuring te verlenen aan besluiten van het stichtingsbestuur om de bestuurders van de stichting, de Holding en de exploitatie-BV décharge te verlenen;
  • zij dient goedkeuring te verlenen aan een aantal bijzondere besluiten, mocht het stichtingsbestuur die willen nemen in haar hoedanigheid van “Vergadering van aandeelhouders” van de Holding. Voorbeelden zijn de uitgifte en vervreemding van aandelen in de Holding, wijziging van de statuten en beëindiging- of verkoop van het bedrijf van de Holding (het golfcomplex).

Het geld dat de certificaathouders hebben geïnvesteerd krijgen zij in principe niet terug van de Stichting: de Stichting heeft dat geld immers in de baan geïnvesteerd.

Op grond van de administratievoorwaarden van de Stichting moeten certificaathouders A die hun lidmaatschap opzeggen hun certificaat A te koop aanbieden en certificaathouders A die geen lid (meer) zijn van de Vereniging hebben geen stemrecht in de vergadering van certificaathouders.

Hoe werkt het kopen van een certificaat

Er zijn twee methoden:

1. Onderhandse aankoop

Als een certificaathouder A / ex-lid van de vereniging en u elkaar buiten de Stichting om vinden en het eens worden over de overdracht van het certificaat A, dan kunt u het certificaat direct verwerven.

Neem in dat geval, voordat u definitieve afspraken maakt met de verkoper en betaalt, wel even contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@golfclubliemeer.nl) om te verifiëren dat de aanbieder ook in staat zal zijn te leveren. Ook in dit geval is een Akte van Overdracht vereist. De prijs komt u overeen met de verkoper en u betaalt aan hem of haar; dat gaat niet via de Stichting.

De ledenadministratie is graag bereid u verder over de procedure te informeren.

Ook schenking van een certificaat A door ouders aan kinderen kan op deze manier tot stand komen.

2. Aankoop via de “Lijst van aangeboden certificaten A” (“de Lijst”)

De ledenadministratie kan u in contact brengen met een aanbieder op de Lijst. Op deze Lijst staan alle certificaathouders A die een certificaat in de verkoop hebben.

Hier vindt u de top-20 van deze lijst, met de laagste vraagprijzen.

Certificaatnummer Vraagprijs
257 (verkocht) € 1.245
256 € 1.250
831 € 1.450
531 € 1.500
365 € 1.500
815 € 1.500
543 € 1.500
522 € 1.800
535 € 1.999
793 € 2.000
250 € 2.000
370 € 2.000
284 € 2.000
369 € 2.000
370 € 2.000
577 € 2.500
123 € 2.500
567 € 2.500
568 € 2.500
644 € 3.000

Top 20 van de “Lijst van aangeboden certificaten A” (“de Lijst”). Bijgewerkt 11-07-2024.

Onze ledenadministratie zal contact met u opnemen en u in contact brengen met de desbetreffende certificaathouder. U wordt verzocht het certificaatnummer van uw keuze aan de ledenadministratie op te geven via ons online formulier “Bieding op een certificaat Liemeer”.

Als het gaat om een certificaat uit een groep met gelijke vraagprijzen op de top-20- lijst, dan kan de ledenadministratie u alleen in contact brengen met het hoogst genoteerde certificaatnummer binnen die groep van gelijke prijs. Dat heeft een hoger anciënniteit en gaat daarom voor.

Overdracht

Als koper en verkoper het eens zijn, vullen zij het door de Stichting ter beschikking gestelde document “Akte van Overdracht” in. Dit document kan worden gedownload van de website www.golfliemeer.nl en is ook bij de ledenadministratie verkrijgbaar. Nadat alle informatie is ingevuld en koper en verkoper een kopie van een geldig identiteitsbewijs hebben bijgesloten zenden zij dit aan de Stichting. Bij voorkeur een goed leesbaar gescande versie per email (ledenadministratie@golfclubliemeer.nl) maar eventueel een kopie van het formulier en een kopie van beide identiteitsbewijzen per post (adres: Golfpad 1, 2441 EW Nieuwveen). Het formulier moet volledig ingevuld zijn en rechtsgeldig ondertekend. Incomplete formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Na ontvangst van de Akte van Overdracht controleert de Stichting of koper en verkoper aan hun betalingsverplichtingen jegens de Vereniging en de Stichting, hebben voldaan. Is dit het geval en is de koper lid (geworden) van de Vereniging, dan zal de Stichting de Akte van Overdracht mede tekenen en daarmee de overdracht voltooien. De Stichting tekent de overdracht in het register van certificaathouders aan en noteert de koper als nieuwe certificaathouder. Indien verkoper niet weet welk certificaatnummer hij houdt kan dit worden opgevraagd bij het secretariaat van de Stichting: ledenadministratie@golfclubliemeer.nl.

De Stichting stuurt aan koper en verkoper een kopie van de door de Stichting erkende overdracht, dat tevens als bewijs van eigendom geldt voor de nieuwe certificaathouder.

Opzegging C-lidmaatschap

Informatie voor certificaathoudende leden van Golf- & Countryclub Liemeer over de procedure rond verkoop van het certificaat A bij opzegging van het lidmaatschap.

Eindigde het C-lidmaatschap door het overlijden van het C-lid, dan verwijzen wij u naar het volgende onderdeel hierna: “Erfgenamen van een houder van een certificaat A”

Certificaathouders A dienen zo lang zij het certificaat houden lid te zijn van de Vereniging. Indien zij die voorwaarde niet langer vervullen, dienen zij het certificaat A te koop aan te bieden.

U kunt, middels ons formulier Melding vraagprijs certificaat Liemeer opgeven voor welk bedrag u bereid bent uw certificaat te verkopen. Doet u dat niet dan wordt er standaard een vraagprijs aangenomen ter grootte van de hoogste vraagprijs op onze “Lijst van aangeboden certificaten A” (“de Lijst”).

Met het aangeven van een vraagprijs geeft u de Stichting toestemming uw naam en e-mail adres aan een eventuele potentiële koper door te geven.